PTP po raz kolejny reprezentowany na spotkaniu FIP i ECP

Stało się już rytuałem, że przed spotkaniem FIP organizowane jest spotkanie ECP – europejskiego oddziału FIP.

Zadaniem tej rady jest dbanie o interes podologów oraz podiatrów w Unii Europejskiej.

Ciało to blisko współpracuje z agendami UE.

Neil -przewodniczący ECP podsumował działania rady w ostatnich latach. Zwrócił uwagę na współpracę z Ceplis – platforma współpracy organizacji pozarządowych z agendami UE. Aktualnie głównym zadaniem ECP jest doprowadzenie do unifikacji wymogów edukacyjnych oraz umiejętności podologa w Europie.

Jest z tym bardzo różnorodnie.

Ponadto trwają pracę nad ustaleniem dokładnej nazwy tego zawodu w Europie.

Podczas spotkania w Montrealu przeprowadzono krótkie warsztaty, podczas których próbowano ocenić status oraz zakres wymogów formalnych związanych z tym zawodem. W konsekwencji tego działania ustalono, iż konieczne będą szersze konsultacje w ciągu bieżącego roku, tak by móc zaproponować Komisji Europejskiej jednolite zdefiniowanie oczekiwań środowiska podologów.

Cenną uwagą była konieczność poszukiwania w Europie – oraz w poszczególnych krajach UE – aliansów z innymi organizacjami zrzeszającymi zawody zajmujące się stopą, ponieważ tylko w ten sposób można skutecznie promować zawód podologa w Europie.

Sekretariat ECP jest w stałym kontakcie z europejskimi towarzystwami podologicznymi.
Celem jest poprawa komunikacji pomiędzy towarzystwami a ECP.
W ESCO – europejska klasyfikacja umiejętności – zapisano wymogi dotyczące zawodu podologa. Można zaobserwować tam status quo na dzień dzisiejszy.
https://ec.europa.eu/esco/portal/concept?lang=pl&concept=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F21318&searchTerm=Podolog

W Ceplis najważniejsza jest współpraca na płaszczyźnie EU w celu liberalizacji zawodu.
Istotnym celem tej organizacji jest praca nad wyrównaniem poziomu szkoleń ramach EU.
http://www.ceplis.org/en/index.php

Spotkanie FIP

Ma ono charakter podsumowujący działania wszystkich komitetów, które wchodzą w skład FIP. Jest ich w sumie 9. Zajmują się one organizacją FIP, budżetem, relacjami ze sponsorami oraz poszukiwaniem nowych, akademią podologii, akcesją nowych członków itp.

Każdy z przewodniczących komitetów przygotowuje swój raport z działalności, który jest później dyskutowany oraz aprobowany przez członków FIP.
Wszystkie te działania są później podsumowywane przez Prezesa FIP.

Ten kongres miał charakter szczególny. Po 26 latach wrócił do Kanady, był kongresem połączonym z bardzo rozbudowaną konferencją oraz wystawą, w której uczestniczyło blisko 100 wystawców (w ten formie odbywa się co 3 lata).

W trakcie trwania spotkania FIP wybrano też nowego Prezesa, którym został przewodniczący amerykańskiego towarzystwa podiatrycznego. Poprzednim szefem była Catrine – przewodnicząca belgijskiego towarzystwa podologicznego.
Prezes wybierany jest na 2 letnią kadencję i jego zadaniem jest koordynacja działań komitetów oraz wspieranie poszczególnych towarzystw.
Zmienił się rownież kadencyjny skład zarządu FIP. Dołączyła do niego Caterine z Grecji.

Podczas spotkania prezentowana była nowa koncepcja, by duży kongres odbywał się co 2 a nie co 3 lata.
Niestety, mimo argumentacji nowego prezesa jak i przedstawiciela meksykańskiego towarzystwa podologicznego, propozycja została odrzucona przez delegatów poszczególnych państw, członków FIP.

Spotkania FIP to bardzo cenne forum wymiany wiedzy na temat podologii w różnych krajach.
Pozwala na bieżąco śledzić postępy międzynarodowej podologii.
Organizacja FIP jest też bardzo dobrym centrum referencyjnym dla PTP w dyskusjach z władzami w Polsce.

Zapraszam do zaglądania na stronę FIP i sprawdzania publikowanych materiałów.