Forum Leczenia Ran 2021

W imieniu Zarządu PTPP, uprzejmie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do objęcia patronatem honorowym Forum Leczenia Ran w terminie 04.09.21 r. IV FLR Zakopane oraz możliwość udziału w panelu dyskusyjnym podczas Forum.

Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne brało aktywny udział w debacie:
Rola pielęgniarki, podologa i podiatry w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej“.

Prowadzenie: mgr Zuzanna Konrady, mgr Elżbieta Szkiler

Paneliści:

 • Mgr Zuzanna Konrady – pielęgniarka,
 • Mgr Elżbieta Szkiler – pielęgniarka,
 • Dr Katarzyna Malinowska – pielęgniarka,
 • Mgr Anna Mirosz – pielęgniarka,
 • Mgr Bogmiła Aziewicz-Gabis – pielęgniarka,
 • Monika Marglewska– podolog

Paneliści reprezentujący Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne:

 • Mgr Ilona Vollmer sp. ds. zdrowia publicznego
 • Mgr Edyta Falińska – podiatra,
 • Mgr Piotr Bielawski – podolog,
 • Mgr Renata Uśniacka-Jones podiatra.

Zakładane cele panelu dyskusyjnego:

 • aspekty współpracy w modelu interdyscyplinarnym,
 • omówienie roli i granic kompetencji zawodowych w procedurach opieki i pielęgnacji pacjenta w świetle obowiązującego prawa i obecnych realiów formalnych
 • wytyczne postępowania interdyscyplinarnego.

Szczegółowy opis modułów dyskusyjnych:

MODUŁ I. (wprowadzenie) Przedstawienie programu panelu dyskusyjnego i cele dyskusji

MODUŁ II. (wykład) Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

MODUŁ III. Rola podologa w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

MODUŁ IV. Rola podiatry w opiece nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

MODUŁ V. Procedury diagnostyki, terapii i edukacji pacjenta – algorytmy i wytyczne wczesnej oraz wtórnej profilaktyki ZSC – omówienie dokumentu

MODUŁ VI. Omówienie roli i granic kompetencji zawodowych w świetle obowiązującego prawa

Wspólna dyskusja panelistów i uczestników, Q&A

Ocena projektu rozporządzenia kształcenia branżowego dla zawodu podolog

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego udostępniamy Państwu uwagi do projektu rozporządzenia kształcenia branżowego dla zawodu podolog, które z dniem dzisiejszym zostały przekazane do Rządowego Centrum Legislacji. Jednocześnie informujemy, że zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego,  przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania mogą Państwo  opiniować do  dn.   06.03.2021 r.  : https://legislacja.gov.pl/projekt/12343210/katalog/12762386#12762386 zgodnie z zamieszczonym pismem nr  DSKKZ-WOKZ.420.4.2020.UB.6 z dnia 05 lutego 2021 r. z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 30 dni  na wskazany adres e-mail: [email protected].

Ocena projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego-01.03.2021

Pismo Prezesa FIP do Ministra Edukacji i Nauki-28.02.2021

Koronawirus – COVID-19 – stanowisko Międzynarodowej Federacji Podiatrów

Poniższe informacje na temat koronawirusa (COVID-19) zostały wydane przez dyrektora wykonawczego i zarząd Międzynarodowej Federacji Podiatrów. Niniejsze wytyczne oparte są na informacjach WHO i członków FIP-IFP.

– 24 marca 2020 r .: pismo przewodniczącego FIP-IFP do członków

– 23 marca 2020 r .: Zalecenia dla podiatrów ustalone przez FIP-IFP

Ważne ! Te wskazówki są zaleceniem. Podiatrzy powinni przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji. 

– Światowa Organizacja Zdrowia: Porady dla pracowników służby zdrowia – Kliknij tutaj 

– Wskazówki z Royal College of Phycisians and Surgeons of Glasgow: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa sterydów wstrzykiwanych w ramach procedur podiatrycznych – Kliknij tutaj

– Wytyczne dotyczące zapobiegania amputacji kończyn dolnych: Wytyczne te zostały opracowane przez współpracującą grupę klinicystów w FDUK, aby wspierać wszystkich klinicystów kończyn dolnych w sytuacji COVID-19 zgodnie z aktualnymi najlepszymi praktykami. Wytyczne mają pomóc w identyfikacji i leczeniu osób z krytycznym / zagrażającym kończynie niedokrwieniem lub infekcją. – Kliknij tutaj

– NEW Journal of American Podiatric Medical Association

Wszystkie stopy na pokładzie – rola podiatrii podczas pandemii COVID-19: Zapobieganie hospitalizacjom w przeciążonym systemie opieki zdrowotnej, zmniejszenie amputacji i zgonów u osób chorych na cukrzycę. Kliknij tutaj 

Koronawirus – Zalecenia profilaktyczne

Ze względu na rozwój infekcji COVID-19 na świecie oraz mając na uwadze dobro specjalistów  i ich klientów, Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne zaleca wzmożoną czujność oraz stosowanie się do oficjalnych zaleceń w zakresie profilaktyki i higieny. Brak ostrożności i nieprzestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych zwiększa ryzyko przenoszenia się chorób zakaźnych. Symptomy chorobowe to przesłanka do pozostania w domu. W przypadku koronawirusa COVID-19 główne objawy to kaszel, gorączka i duszności.

Strony, gdzie należy szukać aktualnych informacji:

Zarząd Polskiego Towarzystwa
Podologiczno Podiatrycznego

Oświadczenie PTP

Oświadczenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego z dnia 04.04.2019 r.

Oświadczenie PTP z 04.04.2019

Planowane spotkanie IBE

Kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” zaplanowane zostało na 30.04.2019 r. w Poznaniu.

Spotkanie Dep. Kwalifikacji Medycznych i Nauki 03.04.2019 r.

Zespół niezależnych expertów merytorycznych wraz z zarządem Polskiego Towarzystwa Podologicznego  w dniu 3  kwietnia 2019 r. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w siedzibie Ministerstwa Zdrowia  w Warszawie. W trakcie spotkania omówiono kwestie regulacji dotyczące wykonywania zabiegów podologicznych w Polsce; stan faktyczny kształcenia polskich podologów; kwestie regulacji dotyczących wyrównywania poziomu kształcenia; kwestie usystematyzowania kształcenia podologa, podiatry; omówiono sprawy w zakresie kwalifikacji  rynkowych ZSK. Szczegóły z odbytych bądź planowanych spotkań zamieszczamy w https://ptp-podologia.pl/   

Notatka ze spotkania oraz oświadczenia wkrótce.