Statut Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego Tekst jednolity

Po zebraniu walnym 26.11.2023 r. podstawa prawna :

Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79,poz. 855 z późn. zm.)
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Podologiczne, w skrócie PTP i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Towarzystwem.

§2

 1.  Polskie Towarzystwo Podologiczne jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania działania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

§5

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Warszawa.
 3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§6

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Towarzystwo do przeprowadzenia spraw Towarzystwa może zatrudniać pracowników ustalając dla nich odpowiednie wynagrodzenie.
 3. Zarząd Główny Towarzystwa do realizacji zadań może utworzyć biuro.
 4. Koszty działalności biura pokrywa Towarzystwo.
 5. Pracowników biura zatrudnia Zarząd Towarzystwa.
 6. Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.

§7

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z takiej działalności służy realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§8

Towarzystwo używa odznak i pieczęci z godłem i nazwą Towarzystwa, które ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 10

Celem Towarzystwa jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju podologii w Polsce.
 2. Integracja środowisk związanych z leczeniem i profilaktyką chorób stóp.
 3. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do prawnego uregulowania zawodu podologa w Polsce.
 4. Podejmowanie działao związanych z kształceniem przed- i podyplomowym dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu podiatrii.
 5. Podejmowanie działań związanych z kształceniem lub dokształcaniem w zakresie profilaktyki i leczenia chorób stóp wśród pracowników systemu ochrony zdrowia.
 6. Podejmowanie działań związanych z kształceniem lub dokształcaniem w zakresie profilaktyki chorób stóp na kierunkach związanych z kosmetyką i kosmetologią.
 7. Podejmowanie działań związanych z poprawą jakości życia i standardów opieki medycznej osób chorych na cukrzycę w zakresie profilaktyki i leczenia stopy cukrzycowej, w szczególności mające na celu zapobieganie niepełnosprawności związanych z amputacją kończyn dolnych osób chorych na cukrzycę.
 8. Wzmacnianie potencjału zdrowia i świadomości prozdrowotnej polskiego społeczeństwa, w szczególności z zagrożeń wynikających z dysfunkcji stóp.

§ 11

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia i placówkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i organami administracji paostwowej w zakresie realizacji celów Towarzystwa.
 2. Opracowanie i wdrażanie standardów profilaktyki i leczenia chorób stóp.
 3. Organizację zjazdów, konferencji krajowych i międzynarodowych, spotkań naukowych i seminariów promujących cele Towarzystwa.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny podologii.
 5. Organizację szkoleń, kursów i innych form kształcenia.
 6. Prowadzenie kampanii społecznych związanych z działalnością Towarzystwa.
 7. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą na prowadzenie działalności.
 8. Pozyskiwanie firm wspierających działania statutowe Towarzystwa.
 9. Inicjowanie, promowanie i wspieranie pracy naukowo-badawczej z zakresu podologii i dziedzin pokrewnych.
 10. Udział w zjazdach naukowych i szkoleniowych w kraju i za granicą.
 11. Opiniowanie i dokonywanie ekspertyz materiałów, środków, sprzętu oraz prac w dziedzinie podologii.
 12. Inne formy działalności.

§12

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Prowadzona przez Towarzystwo działalność gospodarcza może służyć wyłącznie realizacji statutowych celów Towarzystwa.
 3. Towarzystwo w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzi działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

 1. Członkami Towarzystwa mogą byd osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Osoba prawna może byd jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.
 3. Członkiem Towarzystwa może być cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej.

§ 14

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zajmująca się leczeniem i profilaktyką chorób stóp bądź deklarująca czynny udział w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Status członka zwyczajnego otrzymuje osoba wymieniona w pkt. 1 w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji oraz wpłaceniu wpisowego i składki rocznej.
 3. Członkowie-założyciele Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi z momentem założenia Towarzystwa.

§ 16

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym,
  2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
  3. zgłaszania opinii i wniosków we wszystkich sprawach Towarzystwa pod adresem władz Towarzystwa,
  4. udziału w działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Zarządu i regulaminami,
  5. uzyskania pomocy Towarzystwa w pracach realizowanych zgodnie z postanowieniami statutu, a w szczególności w zakresie prowadzenia działalności naukowej i publicystycznej,
  6. korzystania ze wszystkich innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.
 2. Zasady uzyskiwania pomocy, o których mowa w ust. 5 oraz zasady korzystania z innych możliwości działania, o których mowa w ust. 6 określone są w regulaminach wewnętrznych Towarzystwach.

§ 17

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
 3. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 4. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu.

§ 18

 1. Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową i złożyć deklarację członkowską.
 2. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

§ 19

Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki (wskazane w § 17 i 18) co członkowie zwyczajni za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

§ 20

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 21

 1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizacji celów Towarzystwa lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa
 2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje decyzją Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 22

 1. Członkowie honorowi mają te same prawa i obowiązki (wskazane w § 13) co członkowie zwyczajni za wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.
 2. Członkowie honorowi Towarzystwa mają prawo wolnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Towarzystwo.

§ 23

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązać odnośnie Towarzystwa,
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązać, przez okres przekraczający 12 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia,
 4. Utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 5. Wykluczenia przez Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem Towarzystwa,
  2. za działalność sprzeczną z uchwałami Towarzystwa,
  3. za naruszenie regulaminów Towarzystwa,
  4. w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa.

§ 24

O skreśleniu członka Zarząd Główny informuje, członka oraz Walne Zebranie Towarzystwa.

§ 25

Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach. § 26
Członek honorowy może zostać odwołany na takich samych zasadach jak członek zwyczajny.

§ 27

Członek, który z własnej woli wystąpił z Towarzystwa lub został skreślony z powodu niepłacenia składek ma prawo do ponownego wstąpienia na ogólnych zasadach pod warunkiem uregulowania zaległości za czas przynależności do Towarzystwa.

§ 28

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Towarzystwa albo skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 29

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w §30.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 30

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 31

Kadencja wszystkich władz wybieralnych do Towarzystwa trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych władz Towarzystwa.

§ 32

 1. Wybór do wszystkich władz wybieralnych odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Członek zwyczajny będący kandydatem do władz Towarzystwa nie może pełnić funkcji we władzach innego stowarzyszenia, którego cele są zbliżone lub zbieżne do zadań niniejszego Towarzystwa lub sprzeczne z jego celami.

§ 33

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym — członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Członków może byd zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 34

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być:
  1. sprawozdawcze, które odbywa się raz do roku,
  2. sprawozdawcze — wyborcze, które odbywa się co pięć lat.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Główny zawiadamia członków Towarzystwa, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 35

Walne Zebranie członków Towarzystwa jest władne do podejmowania uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania — zwykłą większością głosów. Dotyczy to również uchwał o zmianie Statutu i rozwiązania Towarzystwa.

§ 36

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa z podaniem porządku Walnego Zebrania.
 2. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać termin zebrania, miejsce oraz porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć w ciągu 30 dni, lecz nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku do zarządu.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 37

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. Wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa,
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań działalności władz Towarzystwa,
 4. Nadawanie godności członka honorowego,
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w sprawach członkowskich,
 6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów przez członków Towarzystwa lub jego władzę,
 7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych na obrady nie zastrzeżonych na mocy niniejszego statutu do kompetencji innych władz Towarzystwa,
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
 9. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

§ 38

 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Towarzystwa. Kieruje on całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd Główny liczy od trzech do pięciu członków.
 3. Członkiem Zarządu może być osoba, która zajmuje się handlem materiałami i sprzętem wykorzystywanym w podologii.
 4. W skład zarządu wchodzą: Prezes, Wice Prezes do spraw kontaktów z zagranicą, Wice Prezes do spraw finansowych oraz 2 członków Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 6. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Jednak nie więcej niż 1/3 członków Zarządu może być dokooptowana bez wyborów. Dokooptowany członek Zarządu pełni swoją funkcję do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania.

§ 39

 1. Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
 2. Jeżeli liczba członków Zarządu jest parzysta a w głosowaniu nie osiągnięto większości głosów dla żadnej opcji głos decydujący ma Prezes Zarządu.

§ 40

Walne Zebranie członków może odwołać członka zarządu większością 2/3 liczby głosów.

§ 41

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Realizacja celów Towarzystwa,
 3. Reprezentowanie Towarzystwa,
 4. Zwoływanie Walnych Zebrania członków,
 5. Opracowanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa zgodnie z przepisami szczegółowymi Statutu i zatwierdzanie tych, które nie są zastrzeżone do właściwości zgromadzenia walnego Zebrania,
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 7. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 8. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. Opracowywanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej,
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 11. Uchwalanie budżetu,
 12. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
 13. Podejmowanie decyzji dotyczących zwalniania i zatrudniania pracowników,
 14. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń i organizacji zagranicznych i krajowych.

§ 42

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Jednak nie więcej niż 1/3 członków Komisji Rewizyjnej może być dokooptowana bez wyborów. Dokooptowany członek Komisji Rewizyjnej pełni swoją funkcję do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania.

§ 43

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa,
 2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Towarzystwa,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 44

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
 2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Towarzystwa.
 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 45

Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Rozdział V Majątek i fundusze

§ 46

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Towarzystwa,
  3. prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
  4. dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Towarzystwa,
  5. odsetki bankowe i inne przychody kapitału,
  6. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa (dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochody z majątku Towarzystwa),
  7. dochody z rzeczy ruchomych i nieruchomości,
  8. inne wpływy i dochody,
 2. Składka członkowska opłacana jest na rok kalendarzowy,
 3. Składka członkowska powinna wpłynąć do kasy Towarzystwa do 31 marca danego roku kalendarzowego,
 4. Nowy członek Towarzystwa opłaca składkę za rok kalendarzowy w chwili zapisania się do Towarzystwa. Wpłata składki jest warunkiem wpisu na listę członków Towarzystwa,
 5. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi,
 6. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe,
 8. Członkowie Towarzystwa nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swoich obowiązków ani też nie uczestniczą w zyskach,
 9. Członkowie, o których mowa w ust. 8 mogą ubiegać się o zwrot kosztów własnych, (np. koszty dojazdu) związanych w wykonywaniem zadań statutowych na rzecz Towarzystwa oraz wynagradzania osób pozostających w stosunku pracy z Towarzystwem a także członków będących ekspertami i doradcami.
 10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes i jeden z członków Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 48

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 liczby głosów.
 3. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu.
 4. Obowiązki likwidatora oraz sposób likwidacji określa ustawa Prawo o stowarzyszeniach.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy odpowiedniej ustawy.
 6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami). Polskie Towarzystwo Podologiczne