Kampania „Choroby Tabu” – patronat medialny Polskie Towarzystwo Podologiczne

Polskie Towarzystwo Podologiczne objęło patronatem medialnym kampanię edukacyjną „Choroby Tabu. „Dziś zapraszamy Was do lektury kampanii edukacyjnej „Choroby Tabu”, której prasową wersję znajdziecie w dzienniku „Rzeczpospolita”, a rozszerzone treści online na stronie www.byczdrowym.info. Projekt stanowi kompendium wiedzy na temat diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Kampanię wspieramy w temacie „Podologiczne tematy tabu”. Wsparcie medialne i merytoryczne kampanii zapewniają  między innymi: Dr. n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak Prezes  Fundacji Edukacji Społecznej, Projekt TEST , Polskie Towarzystwo Urologiczne, Centrum Terapii Lew Starowicz, Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne oraz Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski z zespołu XXANAXX.‘’

Zebranie robocze członków PTP – 3.10.2016 r. Łódź

Szanowni Państwo,

poniżej chcielibyśmy opisać w paru słowach Zebranie Nadzwyczajne członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego z dnia 03.10.2016 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego otworzył Zebranie sprawdzając obecność uczestników. Na spotkanie przyjechali aktywni członkowie z Łodzi, Sieradza, Poznania, Prudnika i Warszawy.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z  pracy wykonanej od ostatniego Walnego Zebrania, które odbyło się w czerwcu 2016 r. w Zakopanem.

Zgodnie z deklaracją z 2014 r. Kiedy to Zarząd wskazywał możliwość poszerzenia obecnego Składu Zarządu o ustaloną w trakcie kolejnych zebrań liczbę zainteresowanych i aktywnych członków PTP. Tym samym podczas obecnego zebrania wprowadzono propozycję następujących zmian w obsadzie stanowisk w zarządzie.

Prezes:

Magdalena Hafezi-Chojecka,  B.Sc., dypl. podolog, absolwentka Steinbeis-Hochschule Berlin

Wiceprezes:

Katarzyna Zawadzka, fizjoterapeuta, spec. ds. podologii

Wiceprezes ds. finansowych:

Ilona Vollmer, manager zdrowia, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Członkowie zarządu:

Piast Górny, export manager

Izabela Skrabińska, spec. ds. podologii

Paweł Stodulski, członek PTP, absolwent Politechniki Szczecińskiej

Komisja rewizyjna w składzie:

przewodnicząca: Agnieszka Reif – pielęgniarka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, spec. ds. podologii

Iga Misiak Stodulska – pielęgniarka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, spec. ds. podologii

Marta Musioł – pielęgniarka, absolwentka Państwowej Wyższej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu, spec. ds. podologii

Asystent zarządu

Aleksandra Izydorczyk – fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W trakcie zebrania jednogłośnie zaakceptowano kontynuację korespondencji z Ministerstwem Zdrowia. Przedstawiono wniosek o spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie legislacji zawodu podolog. Jest to główny cel, jaki zarząd PTP wyznaczył sobie. Rozpatrując potrzebę kontynuowania działań na rzecz legislacji zawodu podolog, po wejściu w życie z dniem 01.01.2015 r. rozporządzenia  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.). Od 2014 roku Członkowie zarządu odpowiedzialni są – zgodnie z deklaracją – za wskazywanie konieczności rejestracji zawodu na terenie naszego kraju. W związku z tym we wniosku do Ministerstwa Zdrowia umieszczone zostały informacje o różnych systemach kształcenia w dziedzinie podologii i podiatrii, uszeregowane zgodnie z czterema standardami kompetencji.

Na przełomie 2016/2017 planowane jest podjęcie korespondencji z przedstawicielami władz szkół kształcących w Polsce w specjalizacji podologia oraz organizacja wspólnego spotkania tych osób z Zarządem PTP. Planowane spotkanie miałoby mieć charakter poznawczy, a jego celem – wskazania na  możliwości ujednolicenia  standardów kształcenia podologicznego w Polsce

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom członków PTP, członkowie Zarządu obligatoryjnie zobowiązali się do przetłumaczenia kolejnego wydania Newslettera FIP na język Polski. Ukazuje się on pod nazwą: „footsteps” i zawiera wiadomości redagowane przez prezydenta FIP,  informacje o nowościach w stowarzyszeniach członkowskich, ogólne raporty dotyczące FIP-IFP i jego akcji.

Zarząd potwierdził na nadchodzący rok 2017 organizację dwóch wydarzeń połączonych z Walnym Zebraniem  w terminie I: 03.06.17 r.  miasto Warszawa (do potwierdzenia); termin II: 2.10.17 r. miasto Łódź (do potwierdzenia). Od czasu pierwszej Konferencji, która odbyła się w 2011 r., mamy nadzieję, iż spotkania te będą największym „świętem  podologów”, którzy spotykają się jako koledzy po fachu, doświadczeni razem z początkującymi.

W planach znalazło się także zorganizowanie w terminie 03.06.17 r. szkolenia dla członków PTP przez zaproszonych przez Zarząd PTP podiatrów. Szkolenie dla członków opłacających regularnie składki będzie sfinansowane z funduszy PTP. Natomiast sama rejestracja uczestnictwa w szkoleniu będzie zorganizowana za symboliczną opłatą.

Zebrania Nadzwyczajne o charakterze roboczym organizowane będą regularnie co dwa miesiące w pierwszy poniedziałek danego miesiąca w następujących dniach:   termin I i II – 06.02.17 r.; 03.04.16 r. miasto Łódź godz. 15:00 – 17:00; terminy III: 05.06.17 r.;.- miasto Warszawa; termin IV – 2.10.17 r. – miasto do potwierdzenia.

Dodatkowo od dnia 03.10.16 r.  w celu, przyspieszenia i usprawnienia działań PTP wprowadziliśmy regularne dwa zebrania robocze w danym miesiącu na Skype. Mają one charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć członkowie chcący zaangażować się w prace non-profit w PTP. Najbliższy termin spotkania 17.10.16 r. godz. 20:30.

Opracowany został tekst, w którym PTP radzi „Jak zapobiegać Zespołowi Stopy Cukrzycowej”. Ulotka jest już w trakcie redagowania i będzie miała charakter edukacyjno-informacyjny. Ma ona na celu ułatwienie nawiązywania kontaktu z pacjentami i lekarzami.

W planach na przełomie 2016/2017 Zarząd PTP zamierza dotrzeć do posłów na Sejm, aby przekazać im wniosek o potrzebie legislacji zawodu podolog. W wniosku wskazano, iż jest to niezbędne zarówno dla pacjenta/klienta gabinetu podologicznego, jak i dla przyszłych i obecnych absolwentów specjalizacji podologia w Polsce.

PTP poszukuje aktywnej osoby, która chciałaby się zaangażować w zbieranie materiałów edukacyjnych na potrzeby strony PTP.

Z przyjemnością kierujemy słowa podziękowania do wszystkich członków wspierających zaangażowanie zarządu PTP. Oczywiście życzylibyśmy sobie, aby  całe nasze zrzeszenie zawodowe nadal powiększało liczbę zaangażowanych członków w ramach podejmowania działań takiego rodzaju. Zarząd PTP będzie dążył do zwiększenia ilości członków, co pozwoli na sprawniejsze realizowanie celów i oczekiwań podologów w Polsce.

Z poważaniem, Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego

PTP po raz kolejny reprezentowany na spotkaniu FIP i ECP

Stało się już rytuałem, że przed spotkaniem FIP organizowane jest spotkanie ECP – europejskiego oddziału FIP.

Zadaniem tej rady jest dbanie o interes podologów oraz podiatrów w Unii Europejskiej.

Ciało to blisko współpracuje z agendami UE.

Neil -przewodniczący ECP podsumował działania rady w ostatnich latach. Zwrócił uwagę na współpracę z Ceplis – platforma współpracy organizacji pozarządowych z agendami UE. Aktualnie głównym zadaniem ECP jest doprowadzenie do unifikacji wymogów edukacyjnych oraz umiejętności podologa w Europie.

Jest z tym bardzo różnorodnie.

Ponadto trwają pracę nad ustaleniem dokładnej nazwy tego zawodu w Europie.

Podczas spotkania w Montrealu przeprowadzono krótkie warsztaty, podczas których próbowano ocenić status oraz zakres wymogów formalnych związanych z tym zawodem. W konsekwencji tego działania ustalono, iż konieczne będą szersze konsultacje w ciągu bieżącego roku, tak by móc zaproponować Komisji Europejskiej jednolite zdefiniowanie oczekiwań środowiska podologów.

Cenną uwagą była konieczność poszukiwania w Europie – oraz w poszczególnych krajach UE – aliansów z innymi organizacjami zrzeszającymi zawody zajmujące się stopą, ponieważ tylko w ten sposób można skutecznie promować zawód podologa w Europie.

Sekretariat ECP jest w stałym kontakcie z europejskimi towarzystwami podologicznymi.
Celem jest poprawa komunikacji pomiędzy towarzystwami a ECP.
W ESCO – europejska klasyfikacja umiejętności – zapisano wymogi dotyczące zawodu podologa. Można zaobserwować tam status quo na dzień dzisiejszy.
https://ec.europa.eu/esco/portal/concept?lang=pl&concept=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F21318&searchTerm=Podolog

W Ceplis najważniejsza jest współpraca na płaszczyźnie EU w celu liberalizacji zawodu.
Istotnym celem tej organizacji jest praca nad wyrównaniem poziomu szkoleń ramach EU.
http://www.ceplis.org/en/index.php

Spotkanie FIP

Ma ono charakter podsumowujący działania wszystkich komitetów, które wchodzą w skład FIP. Jest ich w sumie 9. Zajmują się one organizacją FIP, budżetem, relacjami ze sponsorami oraz poszukiwaniem nowych, akademią podologii, akcesją nowych członków itp.

Każdy z przewodniczących komitetów przygotowuje swój raport z działalności, który jest później dyskutowany oraz aprobowany przez członków FIP.
Wszystkie te działania są później podsumowywane przez Prezesa FIP.

Ten kongres miał charakter szczególny. Po 26 latach wrócił do Kanady, był kongresem połączonym z bardzo rozbudowaną konferencją oraz wystawą, w której uczestniczyło blisko 100 wystawców (w ten formie odbywa się co 3 lata).

W trakcie trwania spotkania FIP wybrano też nowego Prezesa, którym został przewodniczący amerykańskiego towarzystwa podiatrycznego. Poprzednim szefem była Catrine – przewodnicząca belgijskiego towarzystwa podologicznego.
Prezes wybierany jest na 2 letnią kadencję i jego zadaniem jest koordynacja działań komitetów oraz wspieranie poszczególnych towarzystw.
Zmienił się rownież kadencyjny skład zarządu FIP. Dołączyła do niego Caterine z Grecji.

Podczas spotkania prezentowana była nowa koncepcja, by duży kongres odbywał się co 2 a nie co 3 lata.
Niestety, mimo argumentacji nowego prezesa jak i przedstawiciela meksykańskiego towarzystwa podologicznego, propozycja została odrzucona przez delegatów poszczególnych państw, członków FIP.

Spotkania FIP to bardzo cenne forum wymiany wiedzy na temat podologii w różnych krajach.
Pozwala na bieżąco śledzić postępy międzynarodowej podologii.
Organizacja FIP jest też bardzo dobrym centrum referencyjnym dla PTP w dyskusjach z władzami w Polsce.

Zapraszam do zaglądania na stronę FIP i sprawdzania publikowanych materiałów.

VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych

Bez nazwy-3

W dniach 23 – 25 czerwca 2016 r. w Centrum Kongresowym Belvedere w Zakopanem, odbędzie się VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych.

Spotkanie jest głównym forum wymiany wiedzy pomiędzy specjalistami z zakresu chirurgii naczyniowej oraz innych specjalności medycznych. Celem Konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego oraz wymiana opinii i doświadczeń dotyczących wszystkich dziedzin leczenia chorób naczyń. W wydarzeniu wezmą udział eksperci zarówno z kraju, jak i z Europy czy USA.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym niezwykle ważnym dla środowiska medycznego Kongresie.

Do zobaczenia w czerwcu!

Z  wyrazami szacunku, 

zaproszenie

W ramach tego wydarzenia zaplanowano również sesję podologiczną.

Jednym ze Współorganizatorów jest nasze Towarzystwo

logo (1)

To drugie już, w dość krótkim odstępie czasu, tak duże wydarzenie medyczne, na które zapraszani są podolodzy. W listopadzie 2015 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w V Międzynarodowej Konferencji STOPA CUKRZYCOWA

Liczymy na to, że jest to kolejny mały krok, przybliżający nasz zawód do zawodów medycznych.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Podologicznego mają zniżkę !!!

 

program

 zapiszsie